Plaćanja

Uplate i isplate

Sav promet vezan za prihode i rashode udruženja obavlja se u skladu sa finansijskim pravilima i standardima. U tom smislu, sve transakcije se obavljaju putem računa.
U prilogu se nalaze upute za osnovna plaćanja (uplate donacija i sponzorstava, članarine i devizni priliv sredstava).

Članarina

Podračun: 555-100-00306273-30
Nova banka A. D. Banja Luka
Sve članarine se uplaćuju žiralno te je ovaj podračun namjenjen za uplate svih članarina osim za predškolsku sekciju (ima poseban podračun).

Članarina za predškolsku

Podračun: 555-100-00542221-92
Nova banka A. D. Banja Luka
Ovaj podračun je namjenjem uplaćivanju članarina za predškolsku folklornu sekciju koja se odvija u okviru saradnje sa JPU „Lepa Radić“ Gradiška (Vrtići: Cipelići, Pčelice i Leptirići).

Donacije/ sponzorstva

Glavni račun: 555-100-00081097-50
Nova banka A. D. Banja Luka
Preko glavnog računa se vrše sve isplate te sve uplate osim uplata vezanih za članove (članarine, učešća i dr.).
Ovaj račun je namjenjen i za uplate donacija i sponzorstava pravnih i fizičkih lica.

Devizni račun

Račun broj: 555-000-00537630-44
Nova banka A. D. Banja Luka
Ovaj račun je namjenjen obavljanju platnog prometa u stranim valutama.
U prilogu se nalaze instrukcije za usmjeravanje deviznog priliva iz inostranstva.